תעודת רישום מעבדה רפואית

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/Pages/LabsLists.aspx

תעודת ISO 9001:2015

https://www.iqc.co.il

תעודת התאגדות חברה

https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority